VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Abril de 2020

Abril de 2020

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 9 de Abril
Hora: 21:15 - 0:00 Divendres, 10 de Abril
Lloc: On line
Resum: SORTIDA D'OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 9 d&#39;abril - &nbsp;Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem desde la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Les dades de la conexi&oacute; les tindreu uns minuts abans al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio

21.15 hores</span></span>

&nbsp;
Divendres, 10 de Abril
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: CIÈNCIA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 10 d&#39;Abril a les 18.00 hores</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. soci d&#39;Aster.

Potser aquestes paraules &quot;ci&egrave;ncia del confinament&quot; acabaran&nbsp;quedant-se en el vocabulari habitual.

El proper divendres farem a Aster una primera activitat confinada.

Consistir&agrave; en un rep&agrave;s, te&ograve;ric i experimental, de conceptes b&agrave;sics de F&iacute;sica. L&#39;astrof&iacute;sica queda molt lluny, per&ograve; la F&iacute;sica que ens van ensenyar als cursos primers de l&#39;escolaritat &eacute;s el primer pas per arribar-hi.

El divendres dia 10 el Pere Closas far&agrave; una presentaci&oacute; sobre el tema &quot;Composici&oacute; de forces paral&middot;leles - Descomposici&oacute; d&#39;una for&ccedil;a en dues forces paral&middot;leles&quot;. No m&eacute;s de 5 minuts d&#39;explicaci&oacute; i quinze o vint minuts d&#39;experimentaci&oacute;, amb els mitjans que pot haver-hi en una casa en temps de confinament.

No posarem deures. Per&ograve; s&iacute; posarem reptes. Els mitjans de fer l&#39;experi&egrave;ncia&nbsp;seran tan simples que de ben segur tothom els t&eacute; a casa.

En una primera sessi&oacute; hi haur&agrave; ocasi&oacute; que tothom presenti els seus treballs i els seus resultats. Es posar&agrave; al canal #activitats de l&#39;slack.

Us hi esperem.</span></span>
Dimarts, 14 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: On line
Resum: TALLER D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 14 d&#39;abril -&nbsp;Taller Estudi de l&#39;univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes,&nbsp;President d&#39;Aster.Xerrada raigs Gamma IITal com us v&agrave;rem comentar en el correu anterior, a l&#39;Slack anem posant activitats de divulgaci&oacute;: &uacute;ltimament s&#39;han penjat:

- en el canal #4-n&uacute;meros, es presenten curiositats num&egrave;riques i problemes de l&ograve;gica, per execcitat la mat&egrave;ria gris. I es va anunciar una conexi&oacute; en directe per resoldre alguns exercicis&nbsp;oberts.

- en el canal #not&iacute;cies, es comparteixen noticies interessants, que tothom pot compartir.

- en el canal #astrofotografia, es comparteixen les fotos del cel que podem fem des de casa.

- en el canal #sortides-online-de-observaci&oacute; es van anunciar unes connexions de prova, on la segona va anar molt b&eacute;.

- i en altres canals m&eacute;s espec&iacute;fics: #espectrometria, #selenografia, #estrelles-variables, ... diversos socis vam penjant informaci&oacute; i treballs realitzats del tema.</span></span></p>
Divendres, 17 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: ACTIVITAT
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 17 d&#39;abril a les 19h</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. soci d&#39;aster.

Es suggereix que les persones que vulguin participar&nbsp;visualitzin pr&egrave;viament el video de la confer&egrave;ncia TED &ldquo;How LIGO discovered gravitational waves&rdquo;. &nbsp;Est&agrave; en castell&agrave; i t&eacute; una durada de 13,5 minuts.

Gabriela Gonz&aacute;lez, ponent de la confer&egrave;ncia, &eacute;s una investigadora argentina associada al projecte LIGO. Exerceix de portaveu del projecte.

Link del video:&nbsp;<a href='https://www.youtube.com/watch?v=0txtVkBUdSQ'>https://www.youtube.com/watch?v=0txtVkBUdSQ</a>; tamb&eacute; es pot buscar per paraules clau.

En un moment determinat del video la ponent es fa la pregunta &ldquo;&iquest;Para qu&eacute; sirven las ondas gravitacionales?&rdquo;. (Temps del video 9:38).

Es suggereix que en aquest moment s&rsquo;aturi la projecci&oacute; i que cadasc&uacute; es faci, i intenti respondre, la pregunta i, un cop feta aquesta reflexi&oacute;, faci un petit escrit (se deu a vint l&iacute;nies) reflectint la seva resposta. Fer&nbsp;l&rsquo;escrit en un suport inform&agrave;tic (preferiblement Word o PowerPoint).

Un cop fet aquest exercici, es pot acabar de veure i gaudir el video, per&ograve; seria convenient que ja no modifiqui l&rsquo;escrit. El proper divendres 17 es podran publicar (Zoom t&eacute; una eina que permet alternar la visualitzaci&oacute; de la cara del conferenciant (de la Webcam) amb un document presentat a la pantalla de l&#39;ordinador. Esperem que sigui un canvi d&rsquo;impressions agradable i profit&oacute;s.

Es posar&agrave; al canal #activitats de l&#39;slack.

Us esperem.</span></span></p>
Dimarts, 21 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: On line
Resum: TALLER MESUREM 2
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 d&#39;abril - Taller Mesurem 2.</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco, soci d&#39;aster.

&Eacute;s un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i dist&agrave;ncies grans. Al final de cada v&iacute;deo es proposar&agrave; un exercici de c&agrave;lcul o de buscar per internet, que es resoldr&agrave; en la sessi&oacute; seg&uuml;ent.

Canal d&#39;Slack #xerrades-online-mesurem</span></span>
Dijous, 23 de Abril
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: CIÈNCIA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 23 d&#39;abril a les 19h. - Ci&egrave;ncia del confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Farem una nova sessi&oacute; d&#39;experiments casolans.&nbsp;

D&#39;entrada hi haur&agrave; oportunitat que, si alg&uacute; ha fet algun muntatge amb els suggeriments de la darrera lli&ccedil;&oacute;, ens pugui presentar els resultats.

Despr&eacute;s estudiarem com es fan c&agrave;lculs en el cas de forces concurrents.

A part de passar una estona entretinguda, i de passada revisant algun concepte mig oblidat, farem algun c&agrave;lcul senzill.

Tingueu a m&agrave; paper, llapis i calculadora.

Al penjar l&#39;activitat al Slack adjuntarem un manual per fer la connexi&oacute;.

Nota final: estigueu atents a possibles canvis d&#39;horari. Al canal #activitats o #ciencia-en-confinament de l&#39;slack.</span></span>
Divendres, 24 de Abril
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: DEBATS DE CIÈNCIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 24 d&#39;abril a les 19h: Debats de ci&egrave;ncia.</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes. President d&#39;Aster.

L&#39;activitat consistir&agrave; en un debat despr&eacute;s de veure un v&iacute;deo de Youtube TED i una informaci&oacute; addicional que s&rsquo;adjunten.

Es prega a les persones que vulguin participar que visualitzin pr&egrave;viament el v&iacute;deo de la confer&egrave;ncia TED &ldquo; &iquest;Como se form&oacute; la Luna? Una nueva teoria&rdquo;&nbsp; Est&agrave; tradu&iuml;da al castell&agrave; i t&eacute; una durada de 11,1 minuts. Tamb&eacute; la informaci&oacute; addicional sobre la nova teoria de la SINESTIA.

Sarah T. Stewart, la ponent de la confer&egrave;ncia, actualment professora del Departament de Ci&egrave;ncies de la Terra de la Universitat de Calif&ograve;rnia, DAVIS, USA, des del 2014. Abans ho va ser a la Universitat de Harvard (per&iacute;ode 2003-2014). Tamb&eacute; &eacute;s Directora del Laboratori de Compressi&oacute; de Col&middot;lisions de Materials Planetaris, entre altres c&agrave;rrecs relacionats amb la formaci&oacute; planet&agrave;ria.

Per m&eacute;s informaci&oacute; al&nbsp;canal #activitats de l&#39;slack

Es demana als participants que aportin les seves opinions sobre els punts forts de la nova teoria comparant-los amb els de la que fins ara semblava la m&eacute;s probable. Ho poden fer verbalment o amb un escrit llegit durant el debat. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Esperem que resulti interessant per tothom.

Nota final: estigueu atents a possibles canvis d&#39;horari. Al canal #activitats de l&#39;slack.</span></span>
Diumenge, 26 de Abril
Hora: 17:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 26 d&#39;abril a les 17h:&nbsp; Kahoot</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Una de les modalitats &eacute;s jugar a trav&eacute;s de la xarxa.&nbsp;

El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar b&agrave;sicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasi&oacute; de saludar-nos a trav&eacute;s de la xarxa, ja que no &eacute;s possible fer-ho de forma presencial. No &eacute;s cap examen...

Per jugar caldr&agrave; tenir dos canals de comunicaci&oacute;: un pel qual es formularan&nbsp;les preguntes i l&#39;enumeraci&oacute; de les possibles respostes. Es far&agrave; per videoconfer&egrave;ncia; recomanable fer-ho usant l&#39;ordinador. Amb marge suficient s&#39;informar&agrave; de la forma i el link de connexi&oacute;. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.&nbsp; Pot ser un m&ograve;bil, una tablet o una altra inst&agrave;ncia del navegador de l&#39;ordinador (si b&eacute; en aquest cas &eacute;s una mica engorr&oacute;s perqu&egrave; cal anar canviant cont&iacute;nuament&nbsp;de pantalla). Caldr&agrave; connectar-se a&nbsp;www.kahoot.it&nbsp;i, a continuaci&oacute;, entrar un PIN del joc que es facilitar&agrave; a trav&eacute;s del primer canal comentat en aquest par&agrave;graf.

El joc demana que el jugador s&#39;identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o b&eacute; amb nickname o malnom. Ning&uacute;, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..

Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames&nbsp;dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.

Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.

Al Slack es penjar&agrave; un manual del funcionament, seria convenient una lectura pr&egrave;via abans del diumenge i si alg&uacute; te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb&nbsp;activitats@aster.cat&nbsp;o a traves de l&#39;slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.</span></span>
Dimecres, 29 de Abril
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: XERRADES ON LINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 29 d&#39;abril a les 19h: Xerrades online</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo. soci d&#39;Aster.

Es tracta de veure com funciona l&#39;aut&ograve;mat cel&middot;lular &#39;Joc de la Vida&#39;. Les caracter&iacute;stiques de la mateixa ja van ser mostrades dins de l&#39;apartat &#39;4-n&uacute;meros&#39; de l&#39;Slack d&#39;ASTER que va introduir Pere Closas dilluns passat 13 d&#39;abril.

Una guia esquem&agrave;tica del que es far&agrave; el dimecres 29 ser&agrave; afegida dimarts 28 en el mateix apartat: En primer lloc es faran proves de comportament amb algunes formes simples i despr&eacute;s es veur&agrave; una col&middot;lecci&oacute; de formes arxivades en l&#39;adre&ccedil;a d&#39;Internet &#39;Convay&#39; s Game of Life &#39;. Ser&agrave; una cosa molt senzilla.</span></span>
Dijous, 30 de Abril
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 30 d&#39;abril a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

El moviment diari del Sol &eacute;s a la base del sistema horari de c&ograve;mput del temps.

Per&ograve; cal fer-li algunes correccions.

Explicaci&oacute; de l&#39;equaci&oacute; del temps

L&#39;analema. Diferents formes de dibuixar-la o d&#39;enregistrar-la fotogr&agrave;ficament.

Connexi&oacute; al canal #activitats del Slack</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar