VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dissabte, 23 de Maig

Dissabte, 23 de Maig

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dissabte, 23 de Maig
Hora: 23:00 - 3:00 Dissabte, 23 de Maig
Lloc: Webex On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 22 de maig a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Probablement durant un temps llarg no ens ser&agrave; possible trobar-nos,&nbsp;sigui en les sortides d&#39;observaci&oacute; o sigui el local d&#39;Aster.

Caldr&agrave; tenir en compte la paraula m&eacute;s usada aquests dies, les fases&nbsp;del desconfinament; per&ograve; tamb&eacute; un grau raonable de seguretat i les&nbsp;aprensions de cadasc&uacute; davant d&#39;un risc en els contactes o en els&nbsp;despla&ccedil;aments que possiblement no ser&agrave; nul. Quan ens ajuntem a Aster,&nbsp;sigui per escoltar una explicaci&oacute; d&#39;un company o per veure i comentar&nbsp;un video o per compartir amb altres aficionats les imatges d&#39;una nit&nbsp;d&#39;astrofotografia en el fons busquem quelcom de m&eacute;s; tot all&ograve; que es&nbsp;pot fer abans o despr&eacute;s de l&#39;activitat m&eacute;s o menys reglada: la&nbsp;conversa distesa, el plantejament d&#39;una dificultat o la discussi&oacute;&nbsp;d&#39;una possible soluci&oacute; en un agradable clima de companyonia.

Tot aix&ograve; ara no ho podem fer. Tenim el succedani de les activitats a la&nbsp;xarxa. No &eacute;s el mateix, per&ograve; com que &eacute;s l&#39;&uacute;nic que ens queda, val la&nbsp;pena que procurem d&#39;aprofitar-lo tant com es pugui.

Aquesta &eacute;s la ra&oacute; per animar-vos a participar de tant en tant en&nbsp;alguna de les propostes.

Donat que algunes persones han manifestat que no poden apuntar-s&#39;hi&nbsp;per dificultats amb els horaris o fins i tot altres obligacions o&nbsp;compromisos socials o familiars, hem pensat que potser de forma molt&nbsp;espor&agrave;dica es podria pensar alguna cosa en horaris no habituals.&nbsp;Aquesta &eacute;s la ra&oacute; per proposar-vos de trobar-nos en una sessi&oacute;, que&nbsp;per les hores i potser pels temes, hem pensat denominar La Sessi&oacute;&nbsp;Golfa.

Farem una aproximaci&oacute; a algun tema astron&ograve;mic de forma potser un punt&nbsp;heterodoxa, lluny de la seriositat amb qu&egrave; sovint embolcallem els&nbsp;temes de ci&egrave;ncia. Tranquil&middot;litzeu-vos... res contra la moral o els&nbsp;bons costums.&nbsp;

Ens trobarem aquest divendres a les 11 de la nit, en una primera sessi&oacute;.

Veurem un v&iacute;deo (que per evitar spoilers - com es diu ara - no&nbsp;anunciarem), que penso que m&eacute;s d&#39;un pot trobar entretingut, el&nbsp;comentarem i, quan tothom qui vulgui haur&agrave; dit la seva, plegarem.&nbsp;

Ha de quedar clar que si per raons meteorol&ograve;giques s&#39;hagu&eacute;s de dedicar&nbsp;aquesta nit a l&#39;observaci&oacute; astron&ograve;mica , aquesta sessi&oacute; quedar&agrave; per&nbsp;una altra jornada.

Apunteu-ho a l&#39;agenda o poseu-vos un av&iacute;s en el dispositiu habitual.</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar